O NAS

PRODUKT

KONTAKT

WNIOSEK ONLINE

 

Medicash - Fair Po?yczka dla lekarzy

Teraz 150 000 z?

na realizacj? Twoich
potrzeb biznesowych

Sprawd?

VIPowski serwis

MediPo?yczka

Minimum formalno?ci

Niski procent 4,99%

= niska rata

Tw車j osobisty doradca odwiedzi Ci? w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie

Teraz na realizacj? swoich potrzeb mo?esz uzyska? do 150 000 z? na okres a? do 60 miesi?cy

Nie wymagamy dokument車w finansowych 每 za?atwiamy wszystkie formalno?ci za Ciebie

Szybka decyzja i atrakcyjne oprocentowanie to po?yczka idealna!

nasi klienci ceni? nas za:

SZYBKO??
I SPRAWNO?? DZIA?ANIA

BRAK UCI??LIWO?CI, DOKUMENT?W
i formalno?ci

DYSKRECJ?

Fair po?yczka dla lekarzy

O NAS

Czym jest MediCash ?

Dlaczego warto nam zaufa? ?

MediCash ma nowego inwestora. Nowe udzia?y trafi?y do jednego z funduszy zarz?dzanych przez OPOKA TFI,. Transakcj? zrealizowa? OPOKA Ventures - zesp車? specjalist車w odpowiedzialny za realizacj? projekt車w private equity.

OPOKA Ventures to wyodr?bniony zesp車? OPOKA TFI, odpowiedzialny za inwestycje PE realizowane dla funduszy zarz?dzanych przez OPOKA TFI na polskim rynku. Poszukuje firm we wczesnej fazie rozwoju (startup), sp車?ek rodzinnych szukaj?cych kapita?u na rozw車j oraz podmiot車w dojrza?ych, wymagaj?cych kapita?u lub restrukturyzacji (sp車?ki posiadaj?ce atrakcyjny i unikalny model biznesowy, dzia?aj?ce w szybko rozwijaj?cych si? sektorach). OPOKA Ventures gwarantuje kr車tk? ?cie?k? decyzyjn?. Pozwala to zapewni? sprawno?? w dzia?aniu i elastyczno?? struktur transakcji. OPOKA Ventures pozyskuje projekty inwestycyjne finansowane prywatnymi pieni?dzmi cz?onk車w rodziny Duda, za?o?ycieli Duda Holding, w sk?ad kt車rego wchodz? sp車?ki dzia?aj?ce m.in. w bran?y: rolniczej, finansowej, motoryzacyjnej, nieruchomo?ci oraz przetw車rstwa stali i innych produkcyjnych. Aktualne inwestycje OPOKA Ventures to m.in.: Devire, PolymemTech, fanimani.pl, Primax Medic, bankmail.

W MediCash realizacja potrzeb i poczucie satysfakcji Klient車w s? dla nas kwesti? priorytetow?. Rozumiemy, ?e w ?yciu mo?e zdarzy? si? sytuacja wymagaj?ca szybkiego finansowania. Dlatego te? oferujemy pomoc w tym zakresie. Gwarantujemy Ci bezpiecze里stwo danych i pewno?? profesjonalnej obs?ugi na ka?dym etapie wsp車?pracy.

Do?o?ymy wszelkich stara里, by znale?? rozwi?zanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i mo?liwo?ci oraz udzieli? Ci realnej pomocy w jak najkr車tszym czasie.

Nasz? firm? tworz? specjali?ci z 15-letnim do?wiadczeniem w bran?y finansowej, kt車rzy bardzo dobrze orientuj? si? w realiach rynku zdrowia w Polsce.

To sprawia, ?e doskonale znamy Twoje potrzeby w tym zakresie. Pomo?emy Ci.

Fair po?yczka dla lekarzy

Nasz zesp車?

Nasz? firm? tworz? specjali?ci z d?ugoletnim do?wiadczeniem na polskim rynku us?ug finansowych, kt車rzy bardzo dobrze orientuj? si? w realiach rynku medycznego w Polsce. Wyspecjalizowany zesp車? naszych pracownik車w do?o?y wszelkich stara里, aby przedstawi? Ci ofert? po?yczki dostosowan? do Twojej sytuacji i potrzeb. Najlepsz? wizyt車wk? dla nas s? rekomendacje i podzi?kowania, kt車re dostajemy od naszych Klient車w.

 Nasza wizja

 

MediCash chce  by?  liderem na rynku produkt車w i us?ug dedykowanych lekarzom, dzi?ki rozumieniu i zaspokajaniu aspiracji oraz potrzeb finansowych lekarzy. Nasz? Wizj? jest, by by? firm?, kt車ra najlepiej rozumie potrzeby lekarzy w zakresie produktu, serwisu i indywidualnego podej?cia.

Nasza misja

 

Nasz? misj? jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug finansowych dla polskich lekarzy.

Poprzez dostarczenie prostych i przejrzystych produkt車w 每 w dogodny dla nich spos車b.

Nasze motto

 

Nic nie jest tak potrzebne cz?owiekowi, jak medycyna 每
wierzymy, ?e ?wiadczymy us?ugi dla najwa?niejszego sektora gospodarki,
dla kr車lowej wszystkich nauk jak? jest Medycyna

Medicash,
Fair Po?yczka dla lekarzy

VIPowski serwis

 

Tw車j osobisty doradca odwiedzi Ci? w  dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Realizacja potrzeb i poczucie satysfakcji naszych Klient車w s? dla nas kwesti? priorytetow?.

U nas mo?esz liczy? na indywidualne podej?cie i traktowanie zgodnie z najlepszymi standardami.

Mo?liwo?? ubezpieczenia kredytu

 

Zabezpieczymy Tw車j kredyt

  • ubezpieczenie TU Europa na wypadek ?mierci lub powa?nego zachorowania dostajesz dostajesz w cenie po?yczki

Do 150 000 z?

We? got車wk? na dowolny cel. Teraz na realizacj? swoich potrzeb mo?esz uzyska? do 150 000 z?.

Okres po?yczki od 12 do 60 miesi?cy

D?ugi okres sp?aty i niski procent.
Zrealizuj swoje plany ju? dzi?!

Niski procent 4,99% = niska rata

Szybka decyzja i atrakcyjne oprocentowanie
to po?yczka idealna!

 

Mo?liwo?? kolejnych po?yczek

Je?eli nagle potrzebujesz dodatkowej got車wki, przyjd? w?a?nie do nas! Szybko i profesjonalnie udzielimy Ci kolejnej po?yczki na r車wnie atrakcyjnych warunkach.

Minimum formalno?ci

Umo?liwiamy pozyskanie finansowania inwestycji bez ?mudnych procedur i za?wiadcze里. Wystarczy tylko dow車d osobisty oraz dokument potwierdzaj?cy wykonywanie zawodu.

Bezpiecze里stwo

Dzi?ki ubezpieczeniu w TU Europa S.A. sp?ata Twojego zobowi?zania finansowego jest zabezpieczona.

Ponadto ubezpieczenie na wypadek ?mierci lub powa?nego zachorowania op?aci Medicash Sp. z o.o.

z?車? wniosek

skontaktuj si? z nami

Biuro Obs?ugi Klienta

 

Zapraszamy do kontaktu
od poniedzia?ku do pi?tku
w godzinach 8:00 每 17:00

 

Infolinia:  22 299 60 60

e-mail: bok@medicash.pl

 

 

 

Medicash Sp. z o.o.

ul. Woronicza 31

02-640 Warszawa

biuro@medicash.pl

Kapita? zak?adowy 200 000 PLN